GIỚI THIỆU QUAN HỆ CỔ ĐÔNG CHO BẠN BÈ

Giấy Đề Nghị Đề Cử / Ứng Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật Nhiệm Kỳ 2018-2023
Mã bảo vệ : (*)